Algemene voorwaarden DTWUTC

Algemene voorwaarden GoShaka DTWUTC2

21-03-2024

 

1. Definities

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden;

 

Deelnemer: persoon die deelneemt aan het Event;

 

GoShaka: GoShaka B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudend te Ohmstraat 7-3, 1098ST Amsterdam, KvK-nummer 89186745;

 

Event: Downwinder van GoShaka in 2024. Ook wel: Down the Wind Up the Coast waarbij deelnemers in één dag kitesurfend een tocht van ongeveer 60 km over de Noordzee afleggen;

 

Eventix: Ticketprovider die de tickets en betalingen afhandelt;

 

Persoonsgegevens: alle tot natuurlijke personen herleidbare gegevens.

 

Website: goshaka.nl/DTWUTC2

 

Windraam: Periode van 01 mei 2024 tot en met 30 juni 2024 waarin het Event kan plaatsvinden.

 

2. Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aspecten van het Event, waaronder deelname en de promotie van/aan het Event. Ze bevatten de voorwaarden van de overeenkomst tussen enerzijds de deelnemer en GoShaka.

 2. Hoewel GoShaka verantwoordelijk is voor de inhoud van het Event en de Website kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.

 3. GoShaka kan deze Algemene Voorwaarden te allen tijde wijzigen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn van toepassing vanaf de datum van publicatie op de Website. De Deelnemer en/of Donateur gaat akkoord met de toepasselijkheid van de gewijzigde Algemene Voorwaarden door gebruik te maken van de Website na die publicatie.

 

3. Inschrijfvoorwaarden

 1. Het Event kent een maximum aantal Deelnemers van 175. Na het bereiken van dit aantal is inschrijving voor het Event niet meer mogelijk.

 2. Inschrijving vindt plaats via de Website en is pas definitief na ontvangst van het inschrijfgeld. Het inschrijfgeld bedraagt € 85,- (volledig Event + diner & drank) of €65,- (volledig Event) en dient direct bij inschrijving te worden voldaan. Het inschrijfgeld dekt de (vooraf) gemaakte kosten van het Event en kan alleen aan een andere Deelnemer worden overgedragen via Ticketswap.

 

4. Transactiekosten

 1. Ticketprovider Eventix rekent transactiekosten €1,00 inclusief BTW.

 

5. Doorgang van het Event

 1. Het Event kan doorgang vinden wanneer alle hiervoor benodigde gemeentelijke vergunningen zijn verstrekt.

 2. Het Event zal plaatsvinden binnen het Windraam. De uiteindelijke datum is afhankelijk van de weersomstandigheden. Voorafgaand zullen hiervoor diverse Go/No Go momenten zijn. Communicatie hierover vindt plaats via de mail en social media.

 3. GoShaka heeft, indien dit gelet op de weersomstandigheden noodzakelijk blijkt, de mogelijkheid om de route van het Event omgekeerd af te leggen. Dit houdt in dat het startpunt van het Event in Noordwijk zal zijn en de finish in Hoek van Holland.

 4. GoShaka behoudt zich te allen tijde het recht voor om bij onverwacht slecht weer of andere onvoorzienbare omstandigheden, het Event in te korten, uit te stellen en/of te annuleren. Het inkorten, uitstellen en/of annuleren van het Event kan, in geval van onvoorziene omstandigheden, ook nog na een GO moment plaatsvinden.

 

6. Deelname aan het Event

 1. Deelname aan het Event vindt plaats op vrijwillige basis en onder de eigen verantwoordelijkheid van Deelnemer welke op de dag van het Event tenminste de leeftijd heeft bereikt van 18 jaar of ouder.

 2. Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij/zij aan deze eis voldoet en dat hij/zij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het Event. Deelnemer verklaart te beschikken over deugdelijk kitesurfmateriaal, inclusief voldoende beschermende wetsuit.

 3. Deelnemer dient te allen tijde aanwijzingen van de organisatie van het Event en/of de (lokale) autoriteiten onmiddellijk op te volgen. Bij ongeoorloofd en/of onverantwoordelijk gedrag kun je door de organisatie van het Event van (verdere) deelname worden uitgesloten.

 4. Deelnemer wordt sterk aangeraden om zich afdoende te verzekeren tegen eventuele schade die zij kunnen lijden of toebrengen aan derden en/of eigendommen van derden.

7. Verplicht telefoon mee voor geval van nood

 1. Om Deelnemer in geval van nood via zijn/haar telefoon contact op te nemen met de organisatie of hulpdiensten is deze verplicht om een telefoon bij zich te dragen in een waterdicht hoesje.

8. Verwerking persoonsgegevens

 1. Persoonsgegevens zullen door GoShaka met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. GoShaka leven daarbij de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, het Privacy Statement en het Cookie Statement na. Zie voor meer informatie over de verwerking van Persoonsgegevens het privacy statement op de Website.

 

9. Aansprakelijkheid en Vrijwaring

 1. Deelname aan het Event geschiedt te allen tijde geheel op eigen risico van Deelnemer.

 2. GoShaka aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade die bij Deelnemer zou kunnen ontstaan of is ontstaan voorafgaande aan, tijdens of na afloop van deelname aan het Event. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor het afgelasten of verplaatsen van het Event en voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.

 3. GoShaka is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of beschadiging van eigendommen van Deelnemers of eigendommen van derden.

 4. Deelnemer vrijwaart GoShaka voor schade die deze en/of derden mochten lijden als gevolg van een aan een Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Event.

 

10. Overig

 1. Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die verband houden met deze Algemene Voorwaarden worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag, tenzij op grond van dwingend recht een andere rechtbank bevoegd is.

 2. Voor vragen of opmerkingen kan contact opgenomen worden met info@goshaka.nl

Eerst je nieuwe kite uittesten? Dat kan! Plan jouw Try & Fly!