Algemene Voorwaarden


Lees hier de algemene voorwaarden van GoShaka B.V.

Een korte samenvatting van de afspraken

Aloha (toekomstige) kiter! Hier kun je de algemene voorwaarden van GoShaka vinden. We begrijpen dat niemand zin heeft om deze helemaal door te nemen, maar ze zijn wel nodig.

Daarom hebben we de belangrijkste punten op een rijtje gezet voor je. We adviseren je wel om de volledige algemene voorwaarden te lezen, want die hebben altijd voorrang op deze samenvatting.

De overeenkomst tussen jou en GoShaka

De overeenkomst tussen jou en GoShaka komt tot stand op het moment dat je een bestelling hebt geplaatst via de webwinkel (zowel via de configuratietool als het leasen van losse producten of sets). De leaseperiode gaat dan in vanaf het moment dat je de samengestelde uitrusting thuis ontvangt. Je bent vanaf dat moment abonnee tot aan het moment dat je abonnement afloopt. We zullen je uiteraard tijdig en meerdere malen op de hoogte brengen dat het einde van je contract in zicht is.

Al het materiaal blijft eigendom van GoShaka aangezien het een operational leaseovereenkomst is. Wil je het materiaal overkopen? Dat kan gewoon! Zelfs al is je leaseperiode nog niet verstreken, doen we je gewoon een passend aanbod.

Onze verplichtingen 

Onze grootste verplichting is het leveren van goed werkend en veilig kite- en wingsurf materiaal. Deze wordt conform je bestelling bij je thuis afgeleverd.

Als je een jaar of langer gebruik maakt van ons abonnement bieden we je de mogelijkheid om je materiaal gratis na te laten lopen door onze reparatiepartner. Zo ben je altijd verzekerd van materiaal in de allerbeste staat.

Reparaties nemen we ook voor onze rekening. Je betaalt alleen een klein eigen risico per schadegeval.

Jouw verplichtingen

De grootste verplichting voor jou is het betalen van de maandelijkse termijnen. Daarnaast gaan we ervan uit dat je het geleasede materiaal netjes gebruikt, alsof het je eigen spullen zijn. Mocht er toch onverhoopt iets kapot gaan tijdens je abonnement, dan repareren we dat. Meld je bij schade of een ongeval binnen 24 uur, tenzij dit echt niet mogelijk is. Samen zoeken we dan naar een passende oplossing. In geval van een ongeval, probeer de contactgegevens van omstanders te noteren, dit helpt met de beoordeling op wie de schade verhaalt kan worden. Krijg je te maken met diefstal, doe dan altijd aangifte. Zonder aangifte kunnen we niks en moeten we de kosten helaas op jou verhalen. Dit willen we voorkomen!

 

Mocht je naar aanleiding van deze samenvatting of de algemene voorwaarden toch nog vragen hebben, dan kun je altijd contact opnemen met onze klantenservice via een van de kanalen op de contactpagina, we helpen je graag!

1 DEFINITIES

In de onderstaande algemene voorwaarden hebben de volgende begrippen steeds de volgende betekenis:

 

Aanvraag:                             

Een aanbod van de Leasenemer tot het sluiten van de Leaseovereenkomst.

Abonnement:                       

Het abonnement dat de Leasenemer bij GoShaka afsluit om tegen periodieke betaling, voor een in de Leaseovereenkomst bepaalde duur, gebruik te kunnen maken van de in de Leaseovereenkomst omschreven Uitrusting op basis van een Operational lease constructie;

Algemene voorwaarden:     

deze algemene voorwaarden zoals uiteengezet door GoShaka, die van toepassing zijn op elke Leaseovereenkomst. (hierna ook: “AV”);

Eenmalige kosten:              

 De kosten die de Leasenemer eenmalig aan GoShaka verschuldigd is voor het sluiten van de overeenkomst, waarvan de hoogte is overeengekomen in de Leaseovereenkomst;

GoShaka:                              

GoShaka B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudend te Ohmstraat 7-3, 1098ST Amsterdam, KvK-nummer 89186745;

Leasebedrag:                        

De periodiek verschuldigde vergoeding voor de geleasede Uitrustig zoals overeengekomen in de Leaseovereenkomst;

Leasenemer:                         

Jij bent onze wederpartij. Jij bent de consument, de (natuurlijk) persoon, niet handelend in beroep of bedrijf met wie GoShaka schriftelijk een Leaseovereenkomst wenst te sluiten of inmiddels heeft gesloten. Met de termen, je, jij en jou(w) verwijzen we steeds naar de Leasenemer.

Leaseovereenkomst:           

De (schriftelijke) overeenkomst tussen jou en GoShaka waarin de contractuele afspraken over de operational lease van de geselecteerde Uitrusting worden vastgelegd en waarvan deze Algemene voorwaarden onderdeel van uitmaken; 

Leaseperiode:                      

De looptijd van de Leaseovereenkomst. De periode waarin de Leasenemer op grond van de Leaseovereenkomst het recht heeft op het gebruik van de Uitrusting;

Operational lease:                

Leasevorm waarbij de geleasede producten eigendom blijven van GoShaka en Leasenemer het gebruiksrecht krijgt voor de duur van de Leaseperiode;

Partijen:                                

De Leasenemer en GoShaka tezamen;

Uitrusting:                            

Het overeengekomen pakket aan kite- en/ of wingsurfproducten welke Leasenemer op grond van de Leaseovereenkomst van GoShaka zal leasen;

Website:                                

De relevante website van GoShaka (goshaka.nl) als bedoeld in deze Algemene voorwaarden en de Leaseovereenkomst.

2 TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

2.1 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes van en leaseovereenkomsten gesloten met GoShaka, de betalingen, alsmede alle rechtshandelingen die daarop betrekking hebben, en maken onderdeel uit van de Leaseovereenkomst. Elke verwijzing naar de Leaseovereenkomst houdt derhalve tevens een verwijzing in naar deze AV, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. GoShaka zorgt er voor dat jij tijdig kennis kunt nemen van de inhoud van onze AV. In ieder geval voor de leaseovereenkomst tot stand komt.

 

2.2 Deze AV zijn ook van toepassing als er voor de uitvoering van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt van (de diensten van) derden.

 

2.2 Eventuele afspraken tussen de jou en GoShaka die afwijken van, of een aanvulling vormen op deze Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk door GoShaka zijn bevestigd. Als partijen afwijken van deze voorwaarden geldt de afwijking alleen voor de overeenkomst waarvoor de afwijking is overeengekomen. Jij kunt je dan ook nooit beroepen op die afwijking bij andere (toekomstige) overeenkomsten met GoShaka.

 

2.3 Ingeval van strijdigheid tussen bepalingen in deze Algemene voorwaarden en de bepalingen in de Leaseovereenkomst, prevaleren te allen tijde de bepalingen in de Leaseovereenkomst, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen

 

2.4 Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zullen alle overige bepalingen onverkort van kracht blijven. De nietige of vernietigde bepalingen worden geacht automatisch te zijn vervangen door nieuwe bepalingen waarbij zo veel mogelijk bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) zal worden aangesloten. 

 

2.5 GoShaka behoudt zich het recht voor om, gedurende de Leaseperiode, deze Algemene voorwaarden te herzien en te wijzigen. GoShaka zal Jou daarover schriftelijk of via elektronische weg informeren.

 

2.6 Indien GoShaka niet steeds strikte naleving van deze AV verlangt, leidt dit er nooit toe dat de bepalingen daarvan niet (meer) van toepassing zijn of dat GoShaka op enige wijze het recht verliest om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze AV te verlangen.

3 AANBOD, OFFERTE en TOTSTANDKOMING LEASEOVEREENKOMST

3.1 Ons aanbod en ook onze offertes zijn altijd voorzien van alle benodigde (gedetailleerde) informatie, zodat jij precies weet waar jij voor kiest en waarvoor jij (periodiek) betaalt.

 

Hoewel wij met de meest grote zorgvuldigheid alle informatie in de meest brede zin van het woord samenstellen, betekent dit niet automatisch dat alle informatie ook altijd volledig is en/of juist. Is er sprake van een kennelijke fout en een kennelijke verschrijving dan is GoShaka hier niet aan gebonden.

 

Ons aanbod en onze offertes zijn geheel vrijblijvend, indicatief en niet bindend  Zonder daadwerkelijke totstandkoming van een overeenkomst kun jij geen rechten ontlenen aan welk aanbod of welke offerte dan ook.

 

3.2 Jij kan uit het gehele assortiment van kite- en windsurfproducten een gepersonaliseerde overeenkomst samenstellen in onze online webwinkel. Na de voltooiing van het hele bestelproces ontvang jij onmiddellijk een ontvangstbevestiging van het/de geaccepteerde aanbod/offerte. Deze ontvangstbevestiging (de orderbevestiging) wordt automatisch per e-mail aan jou toegezonden en kwalificeert derhalve in geen geval als een aanvaarding van het aanbod.

 

De Leaseovereenkomst komt tot stand zodra jij het aanbod accepteert in onze webwinkel, waarbij jij de betalingsverplichting accepteert en tevens akkoord gaat met onze AV tenzij GoShaka het aanbod binnen 5 dagen na jouw acceptatie herroept.

 

3.3 GoShaka behoudt zich het recht voor om,  nadat jij ons aanbod en onze algemene voorwaarden hebt geaccepteerd, een kredietcontrole uit te voeren. Behoudens andere redenen van afwijzing, is GoShaka gerechtigd jouw acceptatie niet te aanvaarden indien de resultaten van de kredietcontrole negatief blijken.

 

3.4 Jij garandeert de juistheid van alle voor het bestelproces noodzakelijke gegevens, zoals in ieder geval, maar niet uitsluitend, je naam, (woon- en aflever)adres, e-mailadres en bankgegevens. Je garandeert tevens dat je géén gegevens van derden hebt gebruikt.

 

3.5 GoShaka behoudt zich het recht voor om de aanvraag van jou zonder opgaaf van redenen af te wijzen, dan wel deze slechts in behandeling te nemen onder aanvullende voorwaarden, waaronder begrepen maar niet uitsluitend het rekenen van (verhoogde) Eenmalige kosten.

 

4 UITVOERING OVEREENKOMST, LOOPTIJD

4.1 GoShaka voert de overeenkomst uit volgens de eisen van goed vakmanschap. Wij mogen bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikmaken van (de diensten van) derden.

 

GoShaka voert de overeenkomst enkel ten behoeve van jou uit. Derden kunnen aan (de inhoud van) de overeenkomst geen rechten ontlenen, onder welke naam of titel dan ook.

 

Uitvoerings- en leveringstermijnen zijn altijd indicatief. Mocht GoShaka een bepaalde termijn niet behalen, geeft jou dat dan ook geen recht op enige vorm van schadevergoeding.

 

4.2 GoShaka behoudt zich het recht voor om, indien de door jou geselecteerde producten om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn, andere producten te leveren van dezelfde soort en vergelijkbare kwaliteit. Jij hebt het recht deze schriftelijk te weigeren binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van de Uitrusting.

 

4.3 De Leaseovereenkomst wordt steeds aangegaan voor bepaalde tijd. De specifieke Leaseperiode wordt steeds individueel overeengekomen in de Leaseovereenkomst en kan variëren van 6 tot 24 maanden.

 

4.4 De Leaseperiode zal aanvangen zodra (een deel van) de uitrusting geleverd is. Dit wordt geacht het moment te zijn wanneer de door GoShaka ingeschakelde vervoerder de Uitrusting bij het door jou opgegeven afleveradres heeft afgeleverd.

 

4.5 Gedurende de looptijd van de Leaseovereenkomst ben je verplicht om GoShaka onverwijld te informeren over eventuele adreswijzigingen.

 

4.6 Gedurende de Leaseperiode kan jij de Leaseovereenkomst niet tussentijds opzeggen. Ten laatste één (1) maand voor het einde van de looptijd van de Leaseovereenkomst ontvang je van ons een e-mail of je al dan niet je overeenkomst wil verlengen. Bij verlenging wordt je overeenkomst omgezet naar een overeenkomst voor onbepaalde duur met een opzegtermijn van één (1) maand. Bij geen reactie van jou gaan we er van uit dat je wil verlengen.

 

4.7 Het opzeggen van overeenkomsten voor onbepaalde duur zoals omschreven in het voorgaande lid (lid 6) dient schriftelijk te gebeuren door het sturen van een e-mail naar info@goshaka.nl en vóór de eerste dag van een nieuwe maand. Ook over deze laatste maand ben jij de maandelijkse vergoeding verschuldigd.

 

4.8 Tussentijdse beëindiging van de Leaseovereenkomst op verzoek, dan wel op initiatief van jou is uitsluitend mogelijk indien jij en GoShaka een vroegtijdige beëindiging overeenkomen. GoShaka zal slechts instemmen met een voortijdige beëindiging van de Leaseovereenkomst indien je hiervoor gegronde redenen hebt. GoShaka is daarbij de partij die oordeelt of er al dan niet sprake is van een gegronde reden. Bovendien ben je verplicht om een afkoopsom te betalen ter hoogte van 70% van de resterende betalingen die voort zouden vloeien uit de resterende looptijd, welke eenmalig zal worden geïncasseerd bij de eerstvolgende (incasso)betaling. Dit wordt bepaald op het moment dat er een schriftelijk akkoord door beide partijen is gegeven over deze tussentijdse beëindiging.

 

5 LEVERING, VERZENDING, BESCHIKBAARHEID VAN PRODUCTEN

5.1 GoShaka levert uitsluitend binnen woonadressen in Nederland en België. Aanvragen voor leveringen buiten dit leveringsgebied worden niet geaccepteerd en niet in behandeling worden genomen.

 

5.2 Alle bestelde producten worden verzonden naar het door jou opgegeven afleveradres, tenzij uitdrukkelijk anders met GoShaka is overeengekomen.

 

5.3 Alle informatie over verzendingen en levertijden zoals weergegeven op de website van GoShaka gelden bij benadering en worden beschouwd als indicatie. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. GoShaka is voor de levering van de producten afhankelijk van externe leveranciers en vervoerders.

 

5.4 Indien de door jouw geselecteerde producten op het moment van de Aanvraag niet in de desbetreffende configuratie, uitvoering of uitrusting beschikbaar blijken te zijn, zal GoShaka jou hiervan in de orderbevestiging op de hoogte stellen. Indien de geselecteerde producten definitief niet beschikbaar zijn, en er tevens geen passend alternatief voorhanden ligt, ziet GoShaka af van een aanvaarding van het aanbod. Bijgevolg komt er geen Leaseovereenkomst tot stand. Eventuele reeds betaalde Leasebedragen worden onverwijld teruggeboekt. Bovenstaande levert geen gebrek op in de overeenkomst aan de zijde van GoShaka.

 

5.5 GoShaka draagt de kosten voor de verzending van een door ons aangeboden standaardlevering in ons leveringsgebied zoals bedoeld in artikel 5.1 van deze Algemene voorwaarden.

 

5.6 Indien aan jou verzonden producten retour worden gezonden naar GoShaka omdat een levering aan jou niet mogelijk was, worden de kosten van de niet geslaagde in ontvangst name bij jou in rekening gebracht. Dit geldt niet als je expliciet gebruik hebt gemaakt van jouw herroepingsrecht zoals bedoeld in artikel 6:230o BW of als je niet verantwoordelijk bent voor de omstandigheid die tot de onmogelijkheid van levering heeft geleid, tenzij wij jou van tevoren redelijkerwijs in kennis hebben gesteld van de levering.

 

5.7 Het eigenhandig afhalen van de geleasede producten is uitsluitend mogelijk indien dit expliciet en schriftelijk met GoShaka is overeengekomen.

 

5.8 GoShaka behoudt zich het recht voor om bij aflevering van de geleasede producten de identiteit van de ontvanger te controleren. Indien identiteit van de ontvanger niet overeenkomt met die van jou kan GoShaka ervoor kiezen om de verzonden producten niet te (laten) overhandigen en het leasecontract voortijdig te beëindigen. Het is mogelijk iemand als vertegenwoordiger op te geven. Dit moet schriftelijk aangegeven worden vóór de aflevering.

 

6 PRIJZEN

6.1 Alle in de webwinkel vermelde prijzen zijn in euro’s (€) en inclusief de toepasselijke wettelijke belasting op de toegevoegde waarde. De hoogte van de maandelijkse leaseprijs is afhankelijk van de gekozen looptijd en de productsamenstelling en wordt weergegeven in het bestelproces in onze webwinkel. Deze prijs omvat de dienstverlening van GoShaka, te weten het gebruik van het materiaal gedurende de geldigheid van de Leaseovereenkomst, verzending en reparatiekosten (minus het eigen risico beschreven in artikel 20) en advies.

 

6.2 GoShaka behoudt zich het recht voor om prijzen en tarieven aan te passen. Zonder totstandkoming van een overeenkomst kun je geen rechten ontlenen aan een aanbieding in de meest brede zin van het woord.

Het aanpassen van onze prijzen en tarieven heeft geen invloed op de prijzen en tarieven van bestaande leaseovereenkomsten. Je hebt ook geen recht op schadevergoeding of compensatie indien wij onze prijzen of tarieven naar beneden aanpassen.

 

7 BETALING, BETAALTERMIJN EN GEVOLGEN NIET-TIJDIGE BETALING

7.1 Je bent de leaseprijs verschuldigd over de gehele duur van de leaseovereenkomst.      Je betaalt het eerste, volledige maandelijkse leasebedrag op het moment dat je de bestelprocedure in de webwinkel hebt doorlopen en de betaling hebt voldaan via één van de aangeboden betaalopties.

 

7.2 Door te kiezen voor de SEPA-incassoprocedure geef je GoShaka toestemming om betalingen via automatische incasso van jouw bankrekening te incasseren.

 

7.3 In het geval van een SEPA-domiciliëringsopdracht, zal GoShaka de debitering van de rekening van jou ten vroegste op de in lid 1 genoemde datum in gang zetten en vervolgens het Leasebedrag maandelijks afschrijven. Je leaseperiode kan hiermee dus later ingaan dan de datum waarop de betaling heeft plaatsgevonden.

 

7.4 Indien een automatische incasso/domicilieringsopdracht niet kan worden uitgevoerd wegens geldgebrek of andere redenen waarvoor je verantwoordelijk bent, dan wel wanneer de automatische incasso/domicilieringsopdracht door jou wordt herroepen, zal GoShaka jou hierop wijzen. Daarna treedt de procedure zoals beschreven in lid 5 in werking.

7.5 Het aan GoShaka op grond van de leaseovereenkomst toekomende bedrag wordt maandelijks middels doorlopende SEPA automatische incasso of via creditcard betaling voldaan. Betaling op andere wijze is uitgesloten. Bij een stornering van de SEPA-incasso zal eerst een herhaalde incasso opdracht plaatsvinden na veertien (14) dagen. Indien deze herhaalde incasso opdracht ook niet voldaan wordt treedt de volgende fase in werking. GoShaka zal jou in dat geval een betalingsherinnering sturen waarbij jij de gelegenheid krijgt om binnen veertien dagen na ontvangst van de officiële betalingsherinnering (14) alsnog behoorlijk na te komen door het dan verschuldigde bedrag geheel te voldoen. Indien het verschuldigde bedrag niet binnen die termijn is voldaan, behoudt GoShaka zich het recht voor om een incassobureau in te schakelen voor het openstaande bedrag waarover tevens wettelijke rente zal worden berekend vanaf het moment waarop je in verzuim verkeert. Alle bijkomende administratieve kosten en (buitengerechtelijke) incassokosten zijn voor rekening van jou, telkens met een minimum van €40,00

7.6 Indien meer dan tweemaal binnen een jaar een SEPA-incasso gestorneerd wordt of mislukt zonder dat wij daarvan vooraf schriftelijk op de hoogte gesteld zijn door jou, ben je aan ons een vergoeding van de daarmee gepaard gaande administratiekosten verschuldigd van € 5,– per stornering, onverminderd het recht van ons op betaling van de verschuldigde leaseprijs en vergoeding van geleden schade.

7.7 Het niet gebruiken van de geleasede producten levert geen reden voor opschorting van de betalingsverplichting op.

8 EIGENDOMSVOORBEHOUD

De Uitrusting blijft gedurende de gehele Leaseperiode volledig eigendom van GoShaka. Een eventuele overdracht van eigendom van de geleasede producten kan uitsluitend plaatsvinden indien jij en GoShaka dit expliciet schriftelijk overeenkomen aan het einde van de Leaseperiode zoals bedoeld in artikel 9 van de deze Algemene voorwaarden.

 

Zolang de eigendom van de Uitrusting niet op jou is overgegaan, is het jou niet toegestaan deze Uitrusting te verpanden aan derden of ten behoeve van anderen te verzwaren.

 

Jij geeft ons jouw onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming om in de gevallen waarin wij onze eigendomsrechten willen uitoefenen, wij al die plaatsen mogen en kunnen betreden waar onze eigendommen zich dan bevinden. Ook hebben wij het recht om in dat geval al onze eigendommen (Uitrusting) mee te nemen.

 

9 MOGELIJKHEID TOT AANKOOP

9.1 Jij krijgt de mogelijkheid om de geleasede Uitrusting of andere producten te kopen na afloop van de Leaseovereenkomst.

 

9.2 Indien je gebruik wenst te maken van deze koopmogelijkheid, dien je uiterlijk zeven (7) dagen vóór de afloop van de Leaseperiode GoShaka hierover te informeren. Je kan in deze verplichting volstaan door de klantenservice van GoShaka per e-mail een bericht te sturen over je interesse in de koop. GoShaka zal dan onverwijld contact met je opnemen. Het bedrag waarvoor de producten kunnen worden overgenomen dienen in overleg te worden overeengekomen. De (contractuele) afspraken over een eventuele koop worden vervolgens in een uitzonderlijke koopovereenkomst vastgelegd.

 

9.3 Je kan de geleasede Uitrusting of afzonderlijke goederen daarvan ook vóór het einde van de looptijd overnemen indien GoShaka met de aankoop daarvan instemt. Het restbedrag voor de resterende looptijd komt hiermee te vervallen.

 

9.4 GoShaka behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen de mogelijkheid tot aankoop af te wijzen. Dit geldt zowel gedurende de overeenkomst als na afloop van de overeenkomst.

 

Er is pas sprake van eigendomsoverdracht op het moment dat jij hebt voldaan aan alle   verplichtingen voortvloeiend uit zowel de overeenkomst als het eerste recht van koop.

10 BEËINDIGING, OVERDRAGEN en TERUGGAVE

10.1 Het tussentijds opzeggen van jouw contract met ingang van de datum vóór het einde van de afgesproken looptijd van de overeenkomst is niet mogelijk, tenzij anders overeengekomen met ons.

 

10.2 GoShaka heeft het recht de overeenkomst op te schorten of met directe ingang te beëindigen als:

 

 • jij niet, niet volledig of (meermaals) niet tijdig je verplichtingen uit de overeenkomst nakomt, ook niet nadat GoShaka hier uitdrukkelijk op heeft gewezen en de kans heeft gegeven het gebrek te herstellen (wanprestatie);
 • GoShaka na het sluiten van de overeenkomst kennis heeft genomen van omstandigheden waardoor GoShaka een goede grond heeft te vrezen dat jij je verplichting niet zal of kan nakomen;
 • door vertraging aan jouw zijde niet langer van GoShaka kan worden verwacht, dat GoShaka de overeenkomst tegen de oorspronkelijke overeengekomen condities zal nakomen;
 • als er zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van deze overeenkomst onmogelijk is;
 • jij de ter beschikking gestelde goederen gebruikt in strijd met de bepalingen van deze AV;
 • jij valse verklaringen tegenover GoShaka aflegt of (herhaaldelijk) misbruik maakt van onze diensten (bijvoorbeeld door opzettelijk valse verklaringen of herhaalde ongeoorloofde reparatieverzoeken).

 

Zorgt een opschorting voor kosten aan de zijde van GoShaka, dan heeft GoShaka het recht deze kosten in rekening te brengen. Daarnaast heeft GoShaka het recht om een beëindigingsvergoeding in rekening te brengen. De hoogte van deze vergoeding bedraagt 70% van de betalingen die voort zouden vloeien uit de resterende looptijd over de Leaseovereenkomst.

 

10.3 Zonder uitdrukkelijk en schriftelijke toestemming van GoShaka is het niet mogelijk jouw rechten en plichten conform overeenkomst over te dragen aan derden.

GoShaka heeft het recht om nadere voorwaarden te verbinden aan haar medewerking. Eventuele kosten die de overdracht met zich meebrengt komen volledig voor jouw rekening.

 

10.4 Tenzij je anders met ons bent overeengekomen, ben je verplicht om de Uitrusting die door ons ter beschikking is gesteld onverwijld (maar uiterlijk binnen 7 dagen na einde looptijd conform lid 6) aan ons of – in het geval van een overeenkomstig bericht van ons – aan een van onze partnerbedrijven te retourneren wanneer er sprake is van ontbinding van de overeenkomst of na het verstrijken van de looptijd conform overeenkomst of na beëindiging van de overeenkomst met onbepaalde tijd.

 

10.5 Stuur je tijdens de looptijd van de overeenkomst op eigen initiatief de Uitrusting of een deel daarvan retour naar ons of naar een van onze partners behouden wij het recht om het totaal aan overgebleven periodieke leasebedragen bij jou in rekening te brengen, tenzij partijen hier uitdrukkelijk en schriftelijk andere afspraken over maken.   

 

10.6 Indien je de Uitrusting niet tijdig binnen zeven (7) dagen na einde van de looptijd van je Leaseovereenkomst aan ons retourneert, brengen wij je een vertragingsvergoeding van EUR 10,00 per dag in rekening, met een maximum van EUR 1000,00, totdat je jouw Uitrusting aan ons terugstuurt.

 

10.7 Kom jij te overlijden dan eindigt de overeenkomst op de laatste dag van de maand waarin jij bent overleden. De overige resterende periodieke betalingen conform overeenkomst komen volledig te vervallen. Jouw erfgenamen zijn wel verplicht om ons per ommegaande van jouw overlijden in kennis te stellen. Daarnaast zijn jouw erfgenamen verplicht om binnen 30 dagen na jouw overlijden alle goederen die onderdeel uitmaken van de overeenkomst te retourneren aan GoShaka.

11 VERGOEDING VAN WAARDEVERMINDERING

11.1 Indien na afloop van de looptijd of na beëindiging van de overeenkomst voor onbepaalde tijd blijkt dat de Uitrustig niet gebruikt is volgens de in deze AV beschreven bepalingen, in het bijzonder de bepalingen van artikel 15, behoudt GoShaka zich het recht voor om de waardevermindering in rekening te brengen.

 

11.2 De hoogte van de waardevermindering wordt vastgesteld op het verlies in dagwaarde in vergelijking tot eenzelfde product met eenzelfde gebruiksduur dat wel conform de bepalingen in deze AV gebruikt is. Wij kijken hiervoor naar een gemiddelde waarde op de tweedehands markt van eenzelfde onbeschadigde producten van hetzelfde model en bouwjaar.

 

12 GARANTIE, ONDERZOEKSPLICHT EN KENNISGEVING VAN GEBREKEN

12.1 Indien geleverde producten duidelijke materiaal- of fabricagefouten vertonen, inclusief transportschade, ben je verplicht deze gebreken onmiddellijk maar uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst, schriftelijk te melden aan onze klantenservice door het sturen van een email naar info@goshaka.nl.

 

In geval van schade of beschadiging van de geleasede producten (inclusief verlies) tijdens de loopduur van de overeenkomst, ben je verplicht onze klantenservice binnen drie (3) werkdagen op de hoogte te stellen. Je vind de contactgegevens op onze website. Indien je ons niet of niet tijdig op de hoogte stelt, hebben wij het recht eventuele voortvloeiende schade bij jou in rekening te brengen.

 

 

12.2 In geval van een eerste gebrek hebben wij het recht om een kans te krijgen deze te herstellen. Lukt dit niet zijn wij in gebreke.

 

12.3 Na kennisgeving ben je verplicht om ons het defecte product voor reparatie of onderhoud te sturen in overeenstemming met artikel 19.

 

12.4 Claims voor gebreken ontstaan echter niet in geval van normale slijtage, slijtage door gebruik of schade als gevolg van onjuiste of nalatige behandeling of gebruik door jou.

Indien door jou of door derden ondeskundig en zonder onze voorafgaande toestemming reparaties, wijzigingen of herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd, kun je voor deze en de daaruit voortvloeiende gevolgen eveneens geen aanspraak maken op gebreken, tenzij je kunt aantonen dat het betreffende gebrek niet door deze wijzigingen of herstelwerkzaamheden is veroorzaakt.

 

12.5 Indien je een gebrek aan een van de aan jou ter beschikking gestelde producten niet of niet onmiddellijk (overeenkomstig lid 1) aan ons meldt, ben je verplicht de daaruit voortvloeiende schade aan ons te vergoeden. Dit omvat alle extra kosten die wij moeten maken om de schade te herstellen, producten te vervangen alsmede schadeclaims van derden die voorkomen zouden zijn als je ons tijdig op de hoogte had gesteld.

13 AANSPRAKELIJKHEID

GoShaka is uitsluitend aansprakelijk, indien en voor zover in deze algemene voorwaarden en dit artikel is vermeld.

 

GoShaka is enkel aansprakelijk wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst als jij GoShaka onverwijld deugdelijk en schriftelijk in gebreke stelt, ons daarbij een redelijke termijn gunt om de toerekenbare tekortkoming te herstellen en wij na het verstrijken van die redelijke termijn nog steeds toerekenbaar tekortkomen.

 

GoShaka is in ieder geval nooit aansprakelijk voor:

 • jouw fouten en/of tekortkomingen in de informatie, gegevens dat jij ons hebt verstrekt;
 • misverstanden, fouten of tekortkomingen ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst, indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in jouw handelen en/of nalaten;
 • fouten of tekortkomingen van, door of namens jou ingeschakelde derden;
 • fouten of tekortkomingen van, door of namens mij ingeschakelde derden;

 

GoShaka is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. GoShaka is niet aansprakelijk voor andere vormen van schade, daaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, bedrijfsschade, vertragingsschade en/of gederfde winst.

 

Mocht GoShaka toch aansprakelijk zijn, dan is de aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot een bedrag gelijk aan de totale factuurwaarde excl. btw conform overeenkomst.  

 

Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW, vervalt het recht op schadevoerding zes (6) maanden nadat de schade veroorzakende gebeurtenis is ontdekt of redelijkerwijs ontdekt had moeten worden en in ieder geval twaalf (12) maanden nadat de schade veroorzakende gebeurtenis heeft plaatsgevonden.

 

Jij vrijwaart GoShaka voor eventuele aanspraken van en door derden, de (redelijke) kosten van juridische bijstand daaronder inbegrepen, die op enigerlei wijze voortvloeien uit de overeenkomst tussen partijen, behoudens opzet of grove schuld aan onze zijde.

 

Tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst kunnen GoShaka niet worden toegerekend, als zij niet te wijten zijn aan onze schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor onze rekening komen (overmacht).

 

14 OVERMACHT

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzienbaar of niet voorzienbaar, waarop GoShaka geen invloed kan uitoefenen en waardoor wij niet in staat zijn onze verplichtingen na te komen. Daaronder worden in ieder geval, maar niet uitsluitend begrepen: brand, ongeval, ziekte, werkstaking, oproer, oorlog, maatregelen van overheidswege, stroomonderbrekingen van langere duur, transportbelemmeringen en terrorismedreiging.

 

Tijdens de periode dat er sprake is van overmacht, worden onze verplichtingen opgeschort. Indien door de overmacht nakoming van de verplichting langer dan een periode van twee (2) maanden niet of niet meer mogelijk is, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Voor reeds uitgevoerde werkzaamheden blijft jouw betalingsplicht wel bestaan.

15 GEBRUIKSREGELS, COMMERCIEEL GEBRUIK

a) Je bent verplicht de aan jou op basis van operational lease verstrekte producten met zorg te behandelen en alleen te gebruiken voor het beoogde, normale gebruik. Bij het gebruik van de producten gelden voor jou bepaalde regels, die je te allen tijde in acht moet nemen. Naast het gebruik van de producten tijdens het kitesurfen, worden ook het parkeren en opslaan van de producten en het vervoer ervan als gebruik beschouwd.

b) Het gebruik van de producten is jouw eigen verantwoordelijkheid. Je bent er ook verantwoordelijk voor dat je fit bent voor de kitesurfsport.

c) Je bent verplicht kennis te nemen van de werking van de producten binnen jouw Uitrusting alvorens deze te gebruiken.

d) Voor elk gebruik dien je de producten te controleren op veiligheid, functionaliteit en eventuele gebreken. In het bijzonder moet je de gebruikelijke veiligheidscontrole van jouw uitrusting uitvoeren en de goede staat en functionaliteit van de producten controleren. Indien bij het begin van jouw gebruik van de producten een gebrek aanwezig is of indien zich tijdens het gebruik een gebrek voordoet, moet je het gebruik van jouw uitrusting onmiddellijk staken of beëindigen.

e) Tenzij anders met ons is overeengekomen, zijn de aan jou geleverde producten uitsluitend bestemd voor jouw persoonlijk gebruik en niet voor commercieel gebruik. je mag ze derhalve niet aan derden verstrekken, derden toestaan ze op andere wijze te gebruiken of de producten verkopen, uitlenen, onderverhuren, verpanden of anderszins bezwaren met zekerheden of rechten van derden.

f) De aan jou verstrekte producten zijn artikelen van grote waarde. je mag ze daarom niet beschadigen of vernietigen en geen verbouwingen, vernis, verf of andere wijzigingen aanbrengen of in opdracht laten wijzigen.

g) Je moet de producten doeltreffend beveiligen tegen diefstal: Tenzij je de producten opslaat in een afsluitbare ruimte in een gebouw, in een voertuig, in een dakkoffer of in een gesloten aanhangwagen met een metalen koffer, afgesloten en beveiligd tegen ongeoorloofde toegang door derden, moet je de producten aantoonbaar beveiligen met een staalkabel (minstens 8 mm dikke staalkern) of een ketting van gelijke waarde (minstens 5 mm dikke staalkern) en deze door middel van een veiligheidsslot verbinden met een vast, tegen verwijdering beveiligd voorwerp. In geval van twijfel dien je te bewijzen dat je de producten op de beschreven wijze tegen diefstal hebt beveiligd.

h) Je mag jouw Uitrusting zonder enige beperking wereldwijd gebruiken. Je mag de producten echter alleen op een algemeen gebruikelijke wijze gebruiken, waarbij je ongewone belasting vermijdt en alleen op het water.

i) Je bent verplicht om bij het gebruik van de aan jou verstrekte producten altijd alle toepasselijke wettelijke voorschriften volledig na te leven. Bovendien moet je er altijd voor zorgen dat bij het gebruik van de producten de verkeersveiligheid niet in gevaar komt, dat andere personen niet in gevaar worden gebracht, beschadigd of gehinderd, en dat jouw producten, de producten van derden of andere eigendommen van derden en andere rechten van derden niet worden aangetast, beschadigd of in gevaar gebracht.

j) Je bent verplicht de producten te gebruiken en te onderhouden in overeenstemming met de instructies voor gebruik, bediening en onderhoud die door ons of de fabrikant van de respectievelijke producten zijn verstrekt. Zo ben je verplicht bij het gebruik van de betreffende producten onze onderhoudsinstructies in acht te nemen, die wij jou samen met eventuele verdere gebruiks- en onderhoudsinstructies die je in acht moet nemen, alsmede jouw orderbevestiging toesturen.

k) Je verzorgt de Uitrusting in overeenstemming met de richtlijnen zoals beschreven in het document ShakaCare.pdf, welke aan jou is verstrekt bij de ingang van jouw leaseovereenkomst.

l) In het geval dat je deze gebruiksregels en die beschreven onder subsectie k niet hebt nageleefd, neem je de verantwoordelijkheid op je in geval van daaruit voortvloeiende schade aan onze producten, indien de niet-naleving te wijten is aan jouw schuld. De overgenomen verantwoordelijkheid omvat in ieder geval de verplichting om de schade te herstellen en eventuele schade van derden te vergoeden, alsmede de vergoeding van schade aan het beschadigde product. Wij hebben het recht om de reparatie- of vervangingskosten en de bedragen die aan derden zijn betaald als gevolg van schade onder jouw verantwoordelijkheid in rekening te brengen en met je te verrekenen. In geval van diefstal of verlies heeft artikel 18 lid 6 van deze verordening voorrang.

16 ONGEVALLEN

16.1 Indien je betrokken raakt bij een ongeval met onze producten, ben je verplicht contact op te nemen met de politie en ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van het ongeval en de eventuele schade aan de producten.

 

16.2 Je bent verantwoordelijk in het geval van een ongeval of daaruit voortvloeiende schade aan onze producten of een van de accessoires of onderdelen ervan als het ongeval of de schade jouw schuld is. In elk geval omvat de veronderstelde verantwoordelijkheid de verplichting om de schade te herstellen en de vergoeding van eventuele verliezen van derden, alsmede de vergoeding van eventuele schade aan het beschadigde product. Wij hebben het recht je de reparatie- of vervangingskosten en de aan derden betaalde bedragen als gevolg van schade onder jouw verantwoordelijkheid in rekening te brengen en volledig door te berekenen.

17 BOETES EN SANCTIES

17.1 Je bent als enige verantwoordelijk voor alle overtredingen die je begaat in verband met het gebruik van  de goederen conform overeenkomst en neemt alle boetes, straffen en sancties die daaruit voortvloeien voor jouw rekening.

 

17.2 Om onze belangen te verdedigen, behouden wij ons het recht voor je te identificeren bij de autoriteiten of het openbaar bestuur indien een overtreding van de wet is begaan.

 

17.3 Wij kunnen bij jou de kosten innen die voortvloeien uit door jou begane schendingen, met inbegrip van boetes, sancties en door ons betaalde juridische kosten.

 

17.4 Het niet betalen van de door jou verschuldigde bedragen voor de bovengenoemde zaken zal resulteren in de beëindiging van de contractuele relatie tussen ons en u. Wij kunnen ook stappen ondernemen buiten deze bedragen om verdere vorderingen voor schade en verliezen in rechte af te dwingen.

18 DIEFSTAL, VERLIES

18.1 In geval van diefstal of verlies van het product of een van zijn accessoires of onderdelen tijdens de leaseperiode, moet je onmiddellijk en uiterlijk binnen drie (3) dagen contact opnemen met onze klantenservice, aangifte doen bij de bevoegde autoriteiten (meestal de politie) en ons een bevestiging van deze aangifte sturen.

 

18.2 Je bent tevens verplicht om ons – voor zover redelijk en noodzakelijk – bij te staan bij het doen van aangifte bij de politie of het ondernemen van andere juridische stappen.

 

18.3 In geval van diefstal of verlies van de aan jou geleverde producten, brengen wij je een eigen risico per diefstal en verlies in rekening, waarvan de hoogte gesteld is op de dagwaarde van de gestolen of verloren Uitrusting. De dagwaarde wordt bepaald uitgaande van het lineair afschrijven naar 0% restwaarde over vier (4) jaar.

 

18.4 Indien het door jou als verloren of gestolen opgegeven product wordt teruggevonden, kunnen wij, naar ons redelijk oordeel en afhankelijk van de technische en optische staat van het teruggevonden product, het door jou betaalde eigen risico terugbetalen. Het staat je vrij te bewijzen dat wij geen schade hebben geleden of dat onze schade aanzienlijk lager is dan het door jou betaalde eigen risico. Wij behouden ons het recht voor verdere schadevergoeding te eisen.

 

18.5 Indien jij je verplichtingen uit hoofde van deze bepaling niet nakomt en in het bijzonder nalaat ons in kennis te stellen van diefstal of verlies van een product, brengen wij je een extra bedrag in rekening ter hoogte van 10% van het totaal aan betalingen die voortvloeien uit de gehele looptijd voor jouw overeenkomst. Het staat je vrij te bewijzen dat wij geen schade hebben geleden of dat onze schade aanzienlijk lager is dan het door jou betaalde bedrag.

 

18.6 In geval van diefstal of verlies van een product heb je alleen recht op een nieuw product als je niet verantwoordelijk bent voor de diefstal of het verlies.

 

19 REPARATIE, VERVANGING

19.1 Tijdens de looptijd van jouw contract heb je recht op gratis reparatie van jouw Uitrusting tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan jouw zijde.. Tijdens de reparatie bepalen wij naar eigen goeddunken de aard en omvang van de reparatie of de vervanging van een product. Per reparatie geldt een eigen risico overeenkomstig artikel 20. Wij kunnen een reparatie echter weigeren zolang je geen lease, vergoedingen of andere bedragen aan ons hebt betaald.

 

19.2 Je kunt een reparatie aanvragen bij onze klantenservice of via het reparatieformulier op de website van GoShaka. De contactgegevens vindt je op onze website. Wij regelen dan individueel met jou de verdere procedure. Noodzakelijke reparaties worden uitsluitend door ons of door geautoriseerde servicepartners uitgevoerd, tenzij wij in het kader van jouw reparatieverzoek anders met jou zijn overeengekomen.

 

19.3 Wij dragen de kosten voor de heen- en terugzending van de aan jou in het kader van een reparatie ter beschikking gestelde Uitrusting tijdens jouw contractperiode bij twee klachten. Hiermee worden uitdrukkelijk niet twee klachten per geleverd product bedoeld, maar twee klachten over het geheel van de in het kader van jouw Uitrusting geleverde producten gedurende de contractperiode. Indien je meer dan deze twee gratis reparaties gebruikt, dien je vanaf het derde reparatieverzoek de verzendkosten voor de retourzending te betalen of zullen wij je deze kosten achteraf in rekening brengen. Behoudens afwijkende individuele afspraken tussen jou en ons, draag je ook de verzendkosten als jou ons het/de defecte product(en) vanuit een plaats buiten ons leveringsgebied toestuurt.

 

19.4 Na voltooiing van de reparatie sturen wij de Uitrusting uitsluitend terug naar het bij ons bekende adres, tenzij wij anders met jou zijn overeengekomen.

 

19.5 Indien wij besluiten de Uitrusting te vervangen, behouden wij ons het recht voor je een alternatief product van gelijke of hogere waarde te leveren. In geval van vervanging ben je verplicht het betreffende product te retourneren.

 

19.6 In geval van een defect aan jouw Uitrusting heb je alleen recht op reparatie als het defect is opgetreden in het kader van jouw contractueel gebruik.

 

19.7 Indien je een reparatieverzoek indient zonder recht te hebben op een reparatie, behouden wij ons het recht voor je een vergoeding van EUR 50,00 per incident in rekening te brengen en je de eventueel gemaakte verzendkosten in rekening te brengen.

20 EIGEN RISICO

Per reparatie in de zin van artikel 19 geldt het onderstaande eigen risico. Dit eigen risico wordt verrekend met de eerstvolgende incasso machtiging.

 

Type

Verzekerd

Eigendom

Eigen Risico (Klant)

Kite

X

Eigendomsvoorbehoud

10% van de schade met een minimum van €35

Control bar

X

Eigendomsvoorbehoud

10% van de schade met een minimum van €35

Foilboard

X

Eigendomsvoorbehoud

10% van de schade met een minimum van €35

Foilwing

X

Eigendomsvoorbehoud

10% van de schade met een minimum van €35

Kiteboard (twintip & directional)

X

Eigendomsvoorbehoud

10% van de schade met een minimum van €35

 

21 HERROEPINGSRECHT

21.1 Je hebt als Leasenemer het recht om je contractuele verklaring te herroepen.

21.2 Voor zover je een herroepingsrecht hebt, heb je het recht om deze Leaseovereenkomst binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag van ontvangst van de Uitrusting. Bestaat de Uitrusting uit verschillende leveringen, dan gaat de bedenktijd in op de dag waarop jij het laatste goed hebt ontvangen.

21.3 Om je herroepingsrecht uit te oefenen, moet je contact met ons opnemen door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief per post of e-mail) van je besluit om deze Leaseovereenkomst te herroepen.

Stuur deze brief naar het volgende adres of stuur een email naar.

GoShaka B.V.
Ohmstraat 7-3
1098ST, AMSTERDAM
E-mail: info@goshaka.nl

21.4 Om de herroepingstermijn in acht te nemen, volstaat het dat je de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het einde van de herroepingstermijn verzendt. Houd er rekening mee dat het adres uitsluitend bedoeld is voor herroepingen. Te retourneren Uitrusting dient teruggestuurd te worden naar het onder lid 6 genoemde adres.

21.5 Als je de Leaseovereenkomst herroept, betalen wij alle betalingen die wij van je hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten, onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van je herroeping van de Leaseovereenkomst hebben ontvangen. In geen geval worden voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat wij Uitrusting hebben teruggekregen of totdat je het bewijs hebt geleverd dat je de Uitrusting hebt teruggebracht, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

21.6 Het geleasede artikel dient onmiddellijk en in elk geval uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop je ons op de hoogte stelt van de herroeping van deze overeenkomst, teruggestuurd te worden naar het volgende retouradres:

GoShaka B.V.
Ohmstraat 7-3
1098ST, AMSTERDAM

om het geleasede terug te brengen of te overhandigen. De termijn is gehaald als je het artikel vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen opstuurt.

21.7 Ontvangen wij het materiaal niet retour binnen het kader van je herroepingsrecht, sturen wij een factuur ter waarde van de nieuwprijs van de Uitrusting.

 

22 WIJZIGINGEN

Wij kunnen te allen tijde wijzigingen aanbrengen in deze AV, mits de wijzigingen geen invloed hebben op dit artikel of op een van de hoofdverplichtingen of kosten voortvloeiend uit de Leaseovereenkomst, of de wijzigingen neerkomen op de totstandkoming van een nieuwe Leaseovereenkomst of een wijziging in de kosten die hoger zijn dan de overeengekomen prijs uit de Leaseovereenkomst. De gewijzigde voorwaarden zullen ten minste zes weken vóór de inwerkingtreding ervan in tekstvorm worden meegedeeld. De wijzigingen worden geacht te zijn goedgekeurd als je daartegen niet binnen zes weken na ontvangst van de kennisgeving bezwaar maakt. Wij zullen je afzonderlijk informeren over de mogelijkheid van verzet en de inachtneming van de termijn. Als je gebruik maakt van jouw recht van verzet, zullen de wijzigingen geen deel uitmaken van de Leaseovereenkomst en zal de Leaseovereenkomst ongewijzigd worden voortgezet. Als je binnen de termijn bezwaar maakt tegen de gewijzigde voorwaarden, is GoShaka gerechtigd de bestaande Leaseovereenkomst met jou op te zeggen tegen het tijdstip waarop de wijziging in werking treedt, met inachtneming van de gerechtvaardigde belangen van jou. De corresponderende gegevens van jou zullen dan uit de database worden verwijderd. Je kan daardoor geen aanspraken jegens GoShaka doen gelden.

23 KLACHTEN

Mocht jij een klacht hebben, dan vinden wij dat natuurlijk jammer. GoShaka heeft een klachtenprocedure voor zulke situaties.

Het is jouw verantwoordelijkheid om een klacht binnen zeven (7), nadat jij een gebrek aan een product of een verkeerd geleverd product hebt geconstateerd, schriftelijk aan ons te melden. Wij vragen jou om je klacht volledig en duidelijk te omschrijven.

Binnen veertien (14) dagen nadat wij jouw klacht hebben ontvangen, ontvang jij van ons een terugkoppeling.

Jij geeft GoShaka in ieder geval vier (4) weken de tijd om een klacht in onderling overleg met jou op te lossen. Indien na deze termijn van vier (4) weken de klacht nog niet is opgelost, ontstaat een geschil.

Het indienen van een klacht betekent niet dat daardoor de rechten en verplichtingen van partijen vervallen.

24 PRIVACYBELEID

Wij vinden jouw privacy heel belangrijk en gaan dan ook zorgvuldig om met jouw gegevens. Hoe GoShaka dat doet, kun jij lezen in de privacyverklaring op onze website.

25 SLOTBEPALINGEN

25.1 Alle rechten en plichten van partijen zijn te vinden in:

 • De leaseovereenkomst;
 • Deze algemene voorwaarden;
 • Eventuele aanvullende voorwaarden.

25.2 Op overeenkomsten tussen partijen waarop deze AV betrekking hebben is Uitsluitend Nederlands recht van toepassing. In het geval een geschil zullen partijen zich tot het uiterste inzetten om onderling tot een oplossing te komen. Lukt dit niet, dan wordt het geschil voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement waar GoShaka gevestigd is, tenzij de wet anders bepaalt.

25.3 GoShaka is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Leaseovereenkomst met jou geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een andere onderneming. In geval van overname van de Leaseovereenkomst door een derde onderneming ontvang je bericht over de overdracht van de Leaseovereenkomst, waarbij tevens een termijn wordt vermeld waarbinnen je de Leaseovereenkomst kan beëindigen en de verwijdering van het account kan verzoeken als je niet instemt met de overdracht aan een derde partij.

Vragen?

Let us know! We helpen je graag.

Eerst je nieuwe kite uittesten? Dat kan! Plan jouw Try & Fly!